Full text of "Magyar orvosi emlékek : értekezések a magyar orvostörténelem köréböl"

Gyógyszer férgek piránó fotó, losoncziphonix3

A Losonczi P h ö n i x alapitványai.

Éjszakról nyugotra N ó g r á d legmagasabb hegyei az ostroszki hegy- lánczhoz tartozó, é j s z a k - n y u g o t r a elnyúló j á v o r a nagylibercsei L i s z e c za m á l ­ napataki és szinobányai hegyek egy n a g y s z e r ű félkört gyógyszer férgek piránó fotó é p e z n e ks e félkörben különösen kitűnő a kistugári kőszikla, melyre fölmenvén, szükségtelen külföldi panorámát k e r e s n ü n k ; előttünk fekszik a természet egész pompájával N ó g r á d n a k nagy r é s z e.

Nagyszerű szép látvány e zegyetlen r é s z e édes h a z á n k n a k! Vájjon melyik képiró lesz — méltán kérdhetjük egy d e ­ r é k természetbúvárunkkal — k i e szép vidéket legalább esak a magyar k ö z ö n ­ s é g g e l is megismertesse.

gyógyszerek a pinworms ellen

L e g i n k á b b mi fölöttébb fájdalmas, m é g tehetségesb művészeink is idegen földön keresnek r e g é n y e s t á j a k a tmintha édes hazánkban hasonlók nem t a l á l t a t n á n a k— mintha más gyógyszer férgek piránó fotó mostohább e r ő működött volna annak a l k o t á s a k o r ; holott e honban is elég pazar-kez-kkel alkotott sok:tt a emberi férgek jelei és kezelése m é s z e tm i éltünk nyomorán e n y h í tbő mértékben ártatlan öröm-úlvcz k i n á ls éltünket kedvessé teszi.

F ö l d m i n ő s é g é r e tekintve Losoncz v i d é k é n e kaz ösképlettel ö s s z e k ö t t e t é s ­ ben álló földterek többnyire vadvizesek, a szántóföld naervnszt k ö v e sfóld- mivelés sok fáradsággal j á r. Losoncz v i d é k emint í j ó g r á d m e g y é n e k ősképletből álló éjszaka r é s z ekülönben is hideg gyógyszer férgek piránó fotó lévénvadvizes föld, minden ipar mellett, a lakosoknak elegendő kenyeret nem adhat.

Ezen hiány az által p ó t o l t a t i khogy a hegyi lakosok, kaszállás és aratás alkalmával, munkakeresés v é g e t t ezrenként mennek le hazánk gyógyszertári gyógyszerek férgek számára férgek számára vidékeire élelmet keresendők.

Több helyeken, mint C s e h - B r e z ó nK o r n a uM á l n a p a t a k á nfaedényeket, — számos helyeken, mint rácsonT a m á s i b a nátalában a megye felső részeibenfazekakat, mindenféle.

Legjobb agyag találtatik Gácson, M a s - k o v á nT a m á s i b a nNagyfaluban; legnevezetesb a poltári. Jelesül a poltári agyagból készíttetnek az ü v e g g y á r a k b a n! ZólyomHevesme­ gyékbe n a g y m e n n y i s é g b e n s z á l l í t t a t n a kmelyekért a poltári lakosok nevezetes pénzösszeget kapnak.

A z érintett téglák j ó s á g at a r t ó s s á g asokat függ attól, hogy azokban kisebb s nagyobb mértékben kénkő találtatik. Czári- és Kuchinkafélc jeles ü v e g g y á r a kmelyek t ö b b ezer embernek adnak kenyeret, s kivált oly szűk esztendőbenmint az Hála azért a gyárak birtokosainak.

Lüsoncz vidékén kétségkívül első n e v e z e t e s s é gG á c s m e z ő v á r o s anem­ csak gyógyszer férgek piránó fotó z é r thogy midőn N ó g r á d v á r a irészint az idő dúló hatalma, részint az ellenség ostromai miatt mind r o m b a d ó l t e ka gácsi v á r mind e mai napig teljes épségben á l l ; hanem a z é r t i smert G á c s hazánkban legnagyobb posztógyárral b i r— czukorgyáráról s j ó hirben álló gyógyszer férgek piránó fotó, igen kapós fehércserépedényeiről egész vidékben hires.

M i g azonban ezeket, mint inkább az iparstatistikára tartozó czikkeket, alább részletesen előadnók, kitűzött feladatunkhoz k é p e s telőbb k ü ­ lönösen Gác8vára t ö r t é n e t é t k j ü k le. Innen G á c s Galsurinak is hivatott, melyből az akkori magyarok Halicsot, u t ó b bkönnyebb kimondás v é g e t tG á c s o t - képeztek. P o r g á c h Ferenez nagyváradi p ü s p ö kés Engel hiteles történetírónk bizonyságaik utána csehországi huszi­ ták v e z é r eGiskra vagy a g.

Giskra m á r ban Pozsonyt, Nagy-Szombatot s ezeknek egész k ö r n y é k é tellepte.

gyógyszer férgek számára 2 évesnél fiatalabb gyermekeknél

Hunyady J á n o s u t á n elpusztult a gácsi v á rsőt későbbb ben az o r ­ szág rendéi által széthányatni rendeltetett, mint olyan v á rmely nem királyi engedelem mellett uj itatott meg. F o gyógyszer férgek piránó fotó g á c s Zsigmond ben nagy költséggel h e l y r e á l l í t o t t as most is azon állapotban látható. Majd másfél század alatt hevert pusztán s romban a gácsi v á rmidőn e szerint azt gr. F o r g á c s Zsigmond újra fölépitteté, annak épületeit éjszak-dél felé nyúló hosszúságba t é t e t t eminden szögleten erős bástyákkal körülvétette, s e l ő r é s z é r e ' k é t egymásra nyíló kaput á l l í t t a t o t taz egész v á r a t mély sánczczal k ö r i i l k e r í t t e t és e fölött a várban 60 Ölnyi mély kutat á s a t o t tmelynek j ó és egészséges vize mind e mai napig használtatik.

H o g mi a férgek, melyek veszélyesek a gácsi vár K i s é r t e t t é k s kecsegtették hízelgő leveleikkel őket is a felkelők, de ők nem haj­ lottak, — mint ez magának Tököly Imrének ról költ s akkori országbíró gr. F o r g á c h Ádámhoz irt levele t a n ú s í t j amelyet itt csak a z é r t is Az aplgo felülvizsgálja a parazitaellenes komplexet ö z l ö khogy a X V I I - i k századbeli nyelv- és irmodornak egyszersmind egy példányával szol­ gáljak.

Szalay Pál uram által Németujhejből való levelét kegyelmednek tartozó obligatioval vettem; t e h e t s é g e m szerént ez úttal is édes hazám s Nemzetem szabadsága re- stitutiojával eő F e l s é g e igaz hivének s e g y é b a r á n t is igaz hazafinak kívánok e x p e r i á l t a t n iaz minthogy eddig talán csak látni és hallani, most már ugyan k ö v e t s é g b e n crcdentiákkal expedialtatik eő F e l s é g é h e zs az eő F e l s é g e némely ministereihez ugyan Szalay P á l uram eő kegyelme, kire én iá bízván bizonyos dolgaimat, izentem eő kegyelme á l t a lédes G r ó f uram kegyelmednek, bizodal- masan kérvén szómmal, mondandó eő kegyelnie gyógyszer férgek piránó fotó hitelt adni, és az én méltatlan személyemet és csekély szolgálatomat ezen állapotokban respectusban vévén eő F e l s é g e e l ő t tés az kik előtt i l l i khelyes kivánatomat promoveálni méltóztassék, kiért én is kötelezem magamat kegyelmed szolgalatjára.

  1. Full text of "Báró Wesselényi Miklós, élete és munkái"
  2. Jó féreggyógyszer a babaértékelésekhez
  3. Откуда-то плыл вибрирующий стон огромного колокола.
  4. Вместе они добрались до центральной, самой скоростной линии, не удосужившись и взгляда бросить на чудеса, расстилающиеся у них под ногами.
  5. Поверхность впереди резко понижалась, плавно выравнивалась на дне этой огромной круглой долины и снова поднималась -- все более и более круто -- к противоположному краю.
  6. Paraziták genetikai szinten vannak

Tartsa és éltesse Isten édes Gróf uram kegyelmedet megromlott Hazánknak szerencséjére. Kegyelmed köteles jóakaró szolgája, gr.

Theökölyi Imre m. Itt ugyan nincs meg többé a nyelv szüzessége. D e mégis e n y e l vmelyet apáink különösen a szatmárnémeti békekötésig b e s z é l ­ tekb á m u l a n d ónemcsak az egyes szavak helycsb értelmi alkalmazásában, do főként a ragozások szigorú s z a b a t o s s á g á b a na kifejezések eredeti fordulataiban és különösen a magyar sajátságos szókötés minden szabályainak oly hü megtar­ tásábanmire egy példányt m é g a X V I I.

Tökölynek idézett levele az I. Lcopoldhoz lántorithatlan h ű s é g ű gr. F o r ­ gách Ádámra hatásnélküli volt. U g y a n a z é r t Tököly kezetfogva Balassa Imrével, m é g azon ik évben gr. Mimódon vitette pedig azokat e lkitetszik Makkfalvay J á n o s n a kG á c s v á r a kapitányának, gr. F o r g á c h Ádámhoz irott leveléből Theatrum Europae T o m.

Такова вкратце наша история. Вы видите, что даже в эпоху Начала у нас было очень мало общего с городами, хотя их жители достаточно часто посещали наши земли.

Palotásról megindulván Féreg gyógyszer embernek 1 tabletta uram és Balassa Imre eő Nagok magok hadjaival, olykor p e d i ghogy tizenkét órakor az eleőjárója nyar- galat j ő v é ncsak elleptek egyszersmind bennünket marháinkkal e g y ü t tl e g e l ­ sőben is elővévén a juhokat, az D i v é n y i g i n d i t v á n D i v é n y felé, azokat Tamásinál e l é r v é nvisszahajtattam.

M é g h o d a n y a r g a l ó z t a maddig Theökeöly uram eő N a g y s á g a is az táborhelyre é r k e z v é nmindjárt mentem eő Nagyságáhoztuda­ kozván mint vagyunk; nem lettünk é mégh eördögökké? Azonban mondja eő N a g y s á g a : No hadjunk most békét ezeknek, hanem jöjjön kegyelmed, és felém m e n v é nk é r d v é nhol van most G r ó f ú r?

losoncziphonix3

Mondja eő Nagysága, Makkfalvay u r a mha ma nem i sde idein kegyelmed, magával hozzon alá hoz­ zám egy hites tizedest, a kit én is m e g e s k ü t t e t e kkinek Q r ó f uramhoz kell menni az én levelemmel, — mert az úrnak nagy dolgokról kell irnora, de idein, mert meg fogunk indulni, én megcselekedtem, ezen levelem vivő hites tizedest Szabó J á n o s tidein alá vittem magammal, m o n d v á n : Nagyságos uramím ihon már a hites tizedes, mondvánj ó im kész a levél i sszóllítván Czotó András uramat, mondgya, ezen tizedest esküttesse m e ghogy igazán járjon ez dolog­ banagyon kegyelmed úti költségre ft.

Tavolitsa el a parazitákat igy megh l é v é nm á r a Tábor mester meghindulván s a Tábornak is egy része, azon­ ban vitette m a g á t Balassa Imre eő Nagysága Teökölyi uramhoz. Parancsolt mindjárt ugyan e ő N a g a n é g y katonának gyógyszer férgek piránó fotó m e n n iazok oltalmazták az mint által m á s z h a t t a kén magamat m e g t a r t ó z t a t v á nTeökölyi uramakkor ott lévén Balasy Imre uram is eő N a g y ­ ságánál és Farkas F á b j á n uram i smagánosan beszélgetvén magok k ö z ö t tegy­ szer csak szólít Teökölyi uram eő N s á g a be a s á t o r b a nés jmondgya.

K é r ­ dem kicsoda Nságos uram?

paraziták, akik teljes életben esznek bennünket

E z e k e t csak mind hallgatván Balasy úr, csak egyetlen egy szót sem szóllott k ö z é n k b e nés mondgya Tökölyi Balassa Imre uramnak; G r ó f uram csak menyen el kegyelmed m á r ; és magának fogat­ vánm i n d g y á r t indult Divény f e l émagam ott m a r a d v á nraegént instáltam Teökölyi uram eő N s á g á t s o k á i g ; keménykedvén eő N s á g a mondgya: híjába Makfalvay u r a mmert csak nem lehet a semmi n é l k ü lhanem anyi anyi marad­ jon ott is bennek i is kell belőlök adni.

Mondgya arra eő N a g y s á g a : Makfalvay e m b e r s é g e m r e és becsületemre fogadom, vissza adatom és visszaküldöm eőket U k m á r urammal e a legbiztonságosabb gyógyszer férgek ellen y ü t ttalán addig az armistitiumra r e á állanak ott fent. M o n d á m : ályon m á r most az N a g y s á g o d j ó akaratyában az d o l o g hmondgya Csotó A n d r á s n a kmenyen el fel Makfalvay urammal, és az én gyalog hadnagyommal, semmi k á r t ott fent ne cselekedgye.

U g y feljővén m á r s e t é t b e nú g y boosájtot- ták le a t ó felül való bástyáról az aszcariasis helminth á g y ú taz kapu fölött való r ö v i d e t is, és az város felül k e t t ő tde annak az egyikét visszahoztam másnap az Táborrúl, de az h á r m a t csakugyan elvitték három tonna p o r r a lés mindenik ágyúhoz negy­ venkét golyóbissal.

Divény felé fordították eőket. Köszönheti kegyelmetek mind az három napi l é t ü n k e tés az ágyúk elvitelét B a k s y Imre uramnak. V é g l y e s t is ma gyógyszer férgek piránó fotó, az benne való kuruczok, azok is Balasa urammal elmentek T á b o ­ rok u t á n Osgyanhoz, a k i egy nap innen addig ment. A z Fülekiek belé kaptak.

Нашему опекунству теперь пришел срок и ты отныне волен жить, как тебе заблагорассудится. В голосе Эристона едва уловимо звучала грусть.

U g y látom Kegyelmes uram, hogy az az országhrontó pusztító gyülevész nép az sok prédával csak elmégyen, kitül m é g eddig minden marháink m e g m a r a d t á n a k u g y a nhanem a majorokat igen e l p u s z t í t o t t á kés az minemeü tavalyi szénánk m é g itt bent v o l tazt mind e l h o r d t á kde az szalmánk Jelsövekben, Ráczkán, Dályon lévő k a s z á l ó kIsten­ nek hála, mind megmaradtakm é g csak már U k m á r uramat bocsájtanák vissza, kit e g y é b b é r t sem vittek e lhartem Szalay Pál u r a m é r tú g y gondolom, hogyha oda fel megtalálnák t a r t ó z t a t n i.

A z többi ide való dolgokrúl ezen hites tizedes szóval is informálhatja N a g y s á g o d a t. Datum in arce G á c s E terjedelmes levelét Makfalvay gácsvári k a p i t á n y n a knem csupán t ö r t é ­ neti tekintetből idézteinnoha ez világosban beszélő bizonysága annak i smi nyugtalan, mi bizonytalan lehetett az é l e tmidőn szegény hazánkat egyszerre három, e g y m á s irányában ellenséges had p u s z t i t á : hanem nagyfontosságú ezen idézett levél a nyelvnek azon tisztaságára n é z v emely ebben u r a l k o d i k a z o n r ö v i derőteljes kifejezésekre, s a kifejezések eredeti fordulatira, bélféreg kezelése gyógyszer nelkul magyar sa­ j á t s á g o s szófüzésre n é z v emely a Töküly és Makfalvay között oly igen talpra­ esettoly őszinte párbeszédet jellemzi.

A belviszály-szülte nyugtalan és bizonytalan sorsban osztozott árvult h a ­ gyógyszer férgek piránó fotó e g y ü t t a g á c s i - v á r is szinte 5 éven á t ; m í g n e m ban gr. Rchberg Mária K a t a l i nszinte hü ragaszkodást akarván ta­ núsítani I. Leopoldhozaz ehhez hü magyarokkal e g y ü t t t a n á c s k o z o t ts e t a - nácskozmány után követeket küldött az akkori lengyel király Szobieszky J á n o s ­ hozhogy jönne segélyül és oltalmúl a p á r t o k r a szakadozott honnak.

E követeknek adott utasítás ik év nov. Tököly Imre a török tábor e kettős szerencsétlenségét magáénak n é z v é nfelső M a g y a r o r s z á g r a v o ­ nultegyszersmind I. D e egyik szándékában sem boldogult, mert a következő ik év kezdetén jan.

L e o p o l dhogy azoknak, kik febr. A hitletétel helyéül Pozsonyt, annak elfogadóivá pedig lotharmgiai Károlyt és b. Abellet nevezte k i. M e g is jelen­ tek igen számosan a kiszabott helyen gyógyszer férgek piránó fotó időben h ű s é g i hitök l e t é t e l é r e.

É s igy épen azt, mit a gácsi követségnek adott utasítás tartalmaz — I. Leopold k ö z ­ bocsánatot hirdető levele — a gácsiaknak is esedezésök és kívánságuk szerint r ö v i d idő alatt önként megadta.

losoncziphonix3

Később R á k ó c z y Ferencz ban újra fölkelvén: a gácsi v á r menedékül szolgált azoknak, kik az ausztriai házhoz hívek maradtak s meg is oltalmazta őket a mindenfelül sebesen repülő golyók ellen. Mintegy Ö fegyveres g y a ­ l o g s á g ostromolá a gácsi várbeli é k e tde ezek oly vitézül védték. Azonban idővel annyira megszaporodott a felkelők s z á m ahogy a gácsi v á r b e ­ liek is kénytelenek valának engedni a rajok rohanó nagyobb erőnek.

Benedek conventjéhez igazoló levelet küldenek. M i v e l pedig minden á g y ú s e g y é b fegyver nélkül hagyatott a v á rcsakhamar visszakerült a császáriak h a t a l m á b a— any- nyival i n k á b bmert Rákóczy 1 7 gyógyszer férgek piránó fotó ö - gyógyszer férgek piránó fotó i j a n u á r b a n hadával a N ó g r á d b a n táborozó császári sereget m e g t á m a d v á na szerencse nem kedvezett t ö b b é fegyverének, — Vadkert táján t ö r t é n t ütközetben csatárja esett e lgyalogsága pedig Siekingen t á b o r n a g y t ó l egészen elfogatott.

Ekkor épen Bonefuss n e v ü franczia volt a gácsi várőrzöt parancsnoka, K t Rákóczy szállított oda népével e g y ü t tde a k i Rákóczy szolgálatját megunván, mihelyt a császári fegyveres sereg ostrom alá vette e v á r a tazonnal feladta azt. G ács-váralj a Halics magyar és t ó t lakosokból álló mezőváros.

Losoncz- tól éjszaknyugotra e g yB. Fekszik e város épen a v á r alatt, mely egy hosszas-kerek giardia parasite natural treatment m a ­ g á b a n álló hegy tetején épült.

E v á r h e g y maga éjszakról délfelé hajlik. Keletnek Losoncz felé szép r ó n a s á g terjed el s Gácsfalvát a hegy meredekétől csak T u g á r folyóvize választja e lmelynek egyik ága az uraság halastavába ömlik, hol e z ­ előtt fél évszázaddal vadaskert volt. A hegynek egyik oldala szőlőtőkékkel van b e ü l t e t v etetejéről pedig az éjszakra eső majd kisebb dombokra, majd a magas kősziklás, komor bikkes erdőségekkel koronázott hegyekremint szintén a v á r ­ palota erkélyéről s keleti ablakából Losoncz, Gyarmat és V ppz felé elragadó k i ­ látás esik.

Egység és töredékesség Radnóti Miklós költészetében Az a csodálatraméltó alkímia, amely által a halál, sõt az értelmetlen halál bizonyosságának a tudatában Radnóti lírája valóban a legvégsõ pillanatig képes volt továbblépni, a költészet újabb és újabb lehetõségeit megragadni. Ahogyan ez a költészet poétikailag és tematikusan változik, vele együtt változnak azok a jelentéskomponensek, melyek a földhöz, a testhez és a vérhez köthetõk. Küzdelemben alakította ki költõi egyéniségét és hangját, kísérletezett a nyelvvel és a formával. Kereste az egyéniségéhez illõ és a megtalált szellemi stratégiához illõ poétikát és stílust.

Gács városa lakosai: rom. V a n derék fogadója is. Földesura e városnak a várnak s a hozzá tartozó urada­ lomnak a r é g i gyökeres F o r g á c h grófi n e m z e t s é g. Gács v á r a hegyének alján kelet-éjszakra fekszik Gácsfalu.

R é g i s é g tekintetében fölemlítendő itt a r. Belől a nagy o l t á rjobb oldalán éjszak felé van egy nagy faragott k ö v ö nsajátságos g o t h - a l a k ú betűkkel emlékirati modorban k u r t í t o t t szavakból álló ősrégi k í f a r a g á smelynek magyarázata t ö b b r é g i s é g - b u v á r által fejtetett meg. A sekrestye boltivén egy kerek kövön az évszám Ehhez közel, ugyan­ csak gyógyszer férgek piránó fotó boltiven van rajzolva fenálló griffmadár, kiterjesztett s z á r n y a k k a lennek pedig melle bal oldalán ily hosszas — vonás alatt egy kis kereszt.

A griff­ madár dereka alatt látszik szárnyas oroszlány metszve. A sekrestye v é g é n s a templom boltive kezdetén felül azon évszám láthatómely a rajzolat balrészén. A szokott karzaton felül m é g k é t ölnyi magasan van az orgona, mely m ö g ö t t hat ember is elfér, hová igen keskeny lépcsők vezetnek s a letekintés innét a temp­ lomba szintén szédítő. V a n terhes férgek kezelésének áttekintése ki dögvész idejéből aranyozott ezüst sz.

E templom mellett áll ennél magosabb fatorony, oly erős g é p e z e t ­ tels oly mesterileg k é s z í t v ehogy az egészben semmi vas nincs. K é s z í t e t t e egy molnármester, mint ezt a felírás tanúsítja. M i l y erős legyen e faalkotmány, onnan tetszik k ihogy felső emeletében n é g y harang f ü g gmelyek közül a l e g ­ nagyobbik 10 mázsát halad.

Gács gondviselője.

hogyan lehet elpusztítani az aszcarist

Impressis vero Urbani Raym. Librarii Budensis Anno V i r g i n e i partus. D i e 3-a augusti. Emptum ex Testamento Magistri Georgii P r o t k á r.

  • Parazitaellenes gyógyszerek szedése
  • Full text of "Magyar orvosi emlékek : értekezések a magyar orvostörténelem köréböl"

Nem lehet itt emlitetlen hagynunk Schifner Lőrinczet i sk i mint sóházi ellenőr ban magtalan halván e ljavaiból tiz szegény tartására hagyott végrendeletileg a l a p í t v á n y tmelyből tiz koldus nyer ma is táplálást. Gácsfalu lakosai: r. H o g y az itt lévő s fejntebb leirt ritka ösrégiségű szalag helmintias egy időszakban az ágostai hitű evangélikusoké volt, s hogy ik évben gr.

K é s ő b b a jesuiták által gerjesztett vallásüldözés ezt megváltoztatta. Gáos statistikai tekintetben, kivált az ipart i l l e t ő l e gnemcsak Losoncz v i ­ dékénde hazaszer te hires. Kezdetben csak r á s a - s z ö v e t e k e t készített a g y á rs csak később alakult á t posz­ t ó g y á r r ás ez első időszak ik é v i g tartott, ban r é s z v é n y e s társulat állott ö s s z es a g y á r alaptőkéjeváltó forintban állapitatott meg. Ezen Digitized by összeg fele épületek és g é p e k b eszóval, a g y á r fölszerelésébe fektcttetett, másik fele p e d i gszinténforint, gyógyszer férgek piránó fotó részvény aláirásából, egy-egy r é s z ­ v é n y b e ötszáz forintot s z á m í t v ag ö r d ü l j össze.

A részvényesek ekkor az ilymódon leolvadt részvényt kerekszámmal kétszáz forintra t é v é nkésőbb közakarattal öt ilyen forintos részvényből alakitottak egy egész r é s z v é n y tmely forintból állott. A g y á r ezóta évről é v r e g y a r a p o d v á nugyancsak Festetics indítványára az ezer v á l t ó forintos részvény ezer p e n g ő forintra emeltetett. Jelenleg a részvények száma mintegy másfél száz, melynek t ö b b mint fele dégi F e s t e t i c s é— s mivel minden egy részvény egy külön szavazattal b i rneki a többi részvényesek fölött túlnyomó t ö b b s gyógyszer férgek piránó fotó g e v a n ; de a k i azt szerencsére ú g y a m a g amint az egész társulat j a v á r a gyakorolja.

A g y á r b a n dolgozik naponként — ember; télen pedig foglalkodtat a g y á r mintegy falusi fonókat, r á s a - s z ö v e t e k k e lévenként különféle nemű mázsa g y a p j ú t dolgozik fel. A z utolsó, é v e k b e n 4 - t ő l 5 száztólira emelkedett a kamatláb.

E g y részvénynek jelenleg névszerinti é r t é k e p e n g ő gyógyszer férgek piránó fotó.

Orsóférgesség - csak egyszerűen

Losonczon, Pesten és Miskolczon. A gyármüvek magasabb árára sokat tett e d d i g e l é azon. H 12 H — V é g r emegjegyzésre m é l t óhogy a gyárdolgosok legnagyobb részben tótok s kőztük egy magyar sincs.